Sprejem v Center za institucionalno varstvo odraslih (IVO) in v Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZ)

Sprejem odraslih v storitve institucionalnega varstva in VVZ ureja zakonodaja s področja socialnega varstva in Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

1. Uporabnik / zakoniti zastopnik ali uporabnikov pooblaščenec vloži Prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo in/ali Prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji z vsemi zgoraj navedenimi prilogami.

2. Prošnja se lahko pošlje kot poštna pošiljka, po elektronski pošti, faksu ali se preda osebno v socialni službi oz. tajništvu.

3. Vse prispele prošnje obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust, ki jo sestavljajo:
- vodja medicinsko negovalne in rehabilitacijske službe
- vodja organizacijske enote institucionalnega varstva odraslih
- socialni delavki
- psiholog.

4. V primeru prejema nepopolne prošnje, se vlagatelja pozove, da v roku 15-ih dni od prejema poziva za dopolnitev, prošnjo dopolni, saj prošnje ni mogoče obravnavati dokler ne vsebuje vseh podatkov in dokazil iz pravilnika. Če prosilec prošnje ne dopolni, se po poteku 60 dni od vložitve nepopolne prošnje, le-ta izbriše iz evidence.

5. Če komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika in priložene dokumentacije ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja Center, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti.

6. Ko je v Centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:
- vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
- zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
- bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
- socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

- Sprejem novega uporabnika v VVZ je odvisen od prostih mest in od odobritve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

- Sprejem v program bivanja je odvisen zgolj od prostih kapacitet in ustreznosti prostorov za potrebe bodočega uporabnika. Z odpiranjem novih bivalnih enot lahko del novih sprejemov načrtujemo. Sicer pa prostih mest ni mogoče načrtovati oziroma predvideti. Tako lahko oseba čaka na sprejem v center od nekaj mesecev do več let.

7. Center vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem.

8. Če se uporabnik ne odzove vabilu iz prejšnjega odstavka oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v Center, Center začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem. Če se uporabnik dvakrat zaporedoma ne odzove oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v Center, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za njegov sprejem nadaljuje. Prošnja uporabnika lahko miruje največ eno leto. Po enem letu se prošnja uvrsti na zadnje mesto na seznamu čakajočih za sprejem.

9. Če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik pisno izjavi, da umika prošnjo za sprejem, se postopek sprejema ustavi in se o tem pisno obvesti uporabnika v roku 30 dni od prejema njegove izjave.

10. Če se uporabnik odloči za sprejem, se s socialno službo dogovori o vseh podrobnostih glede dejanske vključitve v Center.

11. Pred sprejemom se sestanemo skupaj z zakonitimi zastopniki ter se pogovorimo o socialni in zdravstveni anamnezi, si ogledamo prostore, v katerih bo bodoči uporabnik delal ali bival. Pri tem je ključno, da zakoniti zastopniki posredujejo vse pomembne podatke o novem uporabniku, da je prehod zanj čim lažji ter sprejem čim bolj prijeten.

12. Z uporabnikom in/ali zakonitim zastopnikom podpišemo Dogovor o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva in/ali Dogovor o opravljanju storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov. V primeru, da uporabnik in njegovi svojci/zakoniti zastopniki ne bodo v celoti plačevali storitve, ki jo potrebuje uporabnik, Center skupaj z uporabnikom vloži zahtevo za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo.

Sprejem v Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov (CUV)

Sprejem šoloobveznih in šolajočih se otrok in mladostnikov v CUDV ureja šolska zakonodaja. Otroci in mladostniki so na center usmerjeni z odločbo, ki jo izda Zavod za šolstvo na podlagi usmeritve Komisije za usmerjanje oz. na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima iz Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo.

Uporabne povezave za več informacij:
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ureja področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
• Vsi potrebni obrazci za vključitev otrok s posebnimi potrebami

Ko se starši in bodoči učenec, po predhodnem ogledu in pogovoru odločijo za sprejem, pošljejo na Zavod za šolstvo Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja.
Starši nas običajno o uvedbi postopka tudi obvestijo, da se lahko pogovorimo o posebnostih, ki jih moramo vedeti o otroku / mladostniku.
Zavod za šolstvo pošlje na naš Center poizvedbo o izpolnjevanju pogojev. Ko prejmejo naš pozitiven odgovor, da izpolnjujemo pogoje, izdajo Odločbo o usmeritvi.

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna